Obsługa prawna firm:

Nasza Kancelaria zapewnia:

 • elastyczne godziny konsultacji i spotkań
 • nowoczesne kanały komunikacji dostosowane do potrzeb klienta i „nieprawniczy” język
 • znane z góry, jasne zasady rozliczeń ( w zależności od potrzeb wynagrodzenie ryczałtowe lub rozliczenie za godzinę pracy prawnika)

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Pomagamy w opracowaniu, opiniowaniu, dostosowaniu i wdrażaniu rozwiązań. Zapewniamy obsługę na każdym etapie funkcjonowania spółek i innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.

W związku z tym oferujemy:

 • sporządzanie projektów i udział w negocjacjach umów wspólników/akcjonariuszy (statuty, umowy, regulaminy);
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych z funkcjonowaniem podmiotu ( spory gospodarcze, pracownicze i inne);
 • doradztwo prawne związane z funkcjonowaniem organów spółek oraz przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej;
 • obsługa relacji pomiędzy udziałowcami lub akcjonariuszami, w tym reprezentacja w zakresie sporów korporacyjnych;
 • przygotowywanie oraz doradztwo z zakresu wszelkich umów gospodarczych;
 • obsługa dochodzenia należności(windykacja);
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania połączenia, podziału lub przekształcenia spółek handlowych oraz reprezentacji w toku postępowań o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • przygotowywanie i obsługa Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń;
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych z zakresu prawa spółek, a w szczególności: o wyłączenie wspólnika ze spółki, o zasądzenie od członka zarządu spółki z o.o. zobowiązań spółki, o uchylenie uchwały wspólników, o stwierdzenie nieważności uchwały;
 • doradztwo w procesie prawidłowego sporządzenia dokumentacji przetargowej, wyboru właściwego trybu udzielenia zamówienia, w tym sporządzanie i opiniowanie SIWZ, projektów umów, doradztwo w zakresie badania i oceny ofert (spełnienia warunków);
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich,
 • opiniowanie zgodności zamówień realizowanych przez instytucje zaangażowane w realizację programów operacyjnych z prawem wspólnotowym i krajowym dotyczącym zamówień publicznych;
 • zakładanie i przekształcanie spółek.