Wynagrodzenie

Oferujemy sposób rozliczeń dostosowany do potrzeb Klienta. Stawka jest ustalana indywidualnie i zależy od nakładu pracy i stopnia trudności danej sprawy. Z każdym Klientem Kancelaria zawiera odpowiednią umowę, w której zostaje w sposób indywidualny oraz jasny i precyzyjny określone wynagrodzenie Kancelarii. Kancelaria stosuje cztery podstawowe systemy rozliczeń:

SYSTEM WYNAGRODZENIA KWOTOWEGO

Ustalana indywidualnie z klientem konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia z zastosowaniem systemu rozliczeń godzinowych, z tym że wynosi ono nie mniej niż minimalne koszty zastępstwa procesowego określone na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804). System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

SYSTEM WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO

W tym systemie rozliczeń wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną, która uzależniona jest od przewidywanego nakładu pracy oraz uzgodnionego z Klientem w umowie czasu potrzebnego dla zapewnienia pełnej obsługi prawnej w wymiarze miesięcznym. Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje wyegzekwowanych od przeciwnika procesowego kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym.

SYSTEM ROZLICZEŃ GODZINOWYCH

W tym systemie rozliczeń wysokość wynagrodzenia określona jest jako iloczyn liczby godzin niezbędnych do wykonania zlecenia oraz stawki godzinowej, której wysokość jest uzależniona od charakteru sprawy. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności prac.

SYSTEM Z PREMIĄ ZA SUKCES „SUCCESS FEE”

W przypadku spraw skomplikowanych bądź o znacznej wartości, elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy, której wysokość i sposób obliczenia ustalany jest każdorazowo z Klientem – jako wynagrodzenie dodatkowe.